Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 145977 View view 100.28.132.102 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติกศน.ตำบลภูซาง  บันทักเมื่อ 13/04/2020 11:58 น.

 ข้อมูลชุมชน

1.ข้อมูลทั่วไป 

ตำบลภูซางเป็นตำบลที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ประชากรอยู่หนาแน่น เป็นเส้นทางเชื่อมเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาหลายชั่วอายุคน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ วนอุทยานแห่งชาติภูซาง น้ำตกซาง ชายแดนด้านทิศตะวันออกติดต่อสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นเส้นทางผ่านขึ้นภูชี้ฟ้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ประวัติตำบล

ตำบลภูซางก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2513 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยแยกออกจากตำบลเชียงแรง อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย โดยมีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

          หมู่ที่ 1 โอนจากหมู่ที่ 14           หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 18

                   หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 13                     หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 12

                   หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 11                     หมู่ที่ 6 โอนจากหมู่ที่ 16

                   หมู่ที่ 7 โอนจากหมู่ที่ 21                     หมู่ที่ 8 โอนจากหมู่ที่ 10

                   หมู่ที่ 9 โอนจากหมู่ที่ 17                     หมู่ที่ 10 โอนจากหมู่ที่ 19

                   หมู่ที่ 11 โอนจากหมู่ที่ 15           หมู่ที่ 12 โอนจากหมู่ที่ 20

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา โดยโอนอำเภอพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงคำ รวม 7 อำเภอ จัดตั้งเป็นจังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2537 ตำบลภูซาง ได้จัดตั้ง “สภาตำบลภูซาง” ขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 อันเป็นการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้อำนาจในการกำหนดนโยบายการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย

         ที่ตั้ง

 ตำบลภูซาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูซางทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพะเยาประมาณ 90 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังต่อไปนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ     ตำบลตับเต่า      อำเภอเทิง      จังหวัดเชียงราย  และ

                                           ตำบลหงาว       อำเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

          ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลป่าสัก       อำเภอภูซาง   จังหวัดพะเยา  และ

                                           ตำบลทุ่งกล้วย  อำเภอภูซาง    จังหวัดพะเยา     

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    เมืองคอบ  แขวงไชยบุรี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ตำบลเชียงแรง  อำเภอภูซาง   จังหวัดพะเยา             

2. เนื้อที่

          ตำบลภูซางมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,095 ไร่ มีพื้นที่อยู่อาศัยโดยประมาณ 6,095 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรโดยประมาณ 20,000 ไร่ พื้นที่ป่าและภูเขาโดยประมาณ 34,000 ไร่

3. สภาพทางภูมิศาสตร์

          ตำบลภูซาง มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา  พื้นที่ราบประมาณ

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลภูซาง
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  0850349906
ติดต่อผู้ดูแล siamsakon@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo