จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การแปรรูปอาหารจากกบ จำนวน 30 ชั่วโมง
วันที่ 05/04/2020 เวลา 15:56 น. (591)
  จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสถาน 2 หมู่ที่ 1 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
วันที่ 05/04/2020
เวลา 16:01 น. (682)
  จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 05/04/2020
เวลา 16:00 น. (629)
  จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ให้กับ ประชาชนบ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
วันที่ 05/04/2020
เวลา 15:58 น. (566)
 
 จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน จำนวน 30 ชม. วันที่ 05/04/2020 (822)
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง วันที่ 05/04/2020 (686)
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชุน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตรออกแบบ และสกรีนกระเป๋าผ้าและเสื้อภูซาง จำนวน 50 ชั่วโมง วันที่ 05/04/2020 (682)
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรนวดแผนไทย จำนวน 50 ชั่วโมง วันที่ 05/04/2020 (708)